Μουσείο Φωνογράφου και Παλιών Ενθυμημάτων

Λευκάδα