Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Λευκάδας στον Κάβαλο

Λευκάδα