Τείχος αρχαίας Νηρίκου (Καλιγόνι – Κούλμος)

Λευκάδα